Hissförbundet och SPF Seniorerna har tagit fram rapporten Lönsamt med tillgängliga bostäder, där man fördjupar resonemanget kring hissens roll i ett samhälle med åldrande befolkning. Kostnadsbesparingarna är potentiellt mycket stora.

Hissförbundet vill gärna se statliga subventioner till fastighetsägare som vill installera hiss i sina befintliga flerbostadshus. Förslaget är ett investeringsstöd för hälften av investeringskostnaden, högst 650 000 kronor. Den bakomliggande tanken är att kommunerna i dag åtnjuter besparingarna som en hiss medför, medan fastighetsägarna bara ser kostnader.

Varför är då hissen så viktig ur ett samhällsperspektiv? Framförallt handlar det om att Sveriges befolkning blir äldre. Åldersgruppen som är 80 år eller äldre väntas öka med 17 000 personer per år under de kommande 25 åren. Kommunernas kostnader för äldrevård skjuter i höjden, och mest kostsamt är det att ha äldre människor i särskilt boende – fortsätter utvecklingen i samma takt kommer prislappen stiga från 63 miljarder år 2014 till 109 miljarder år 2040.

Ett tillgängligt boende är grunden för att kunna fortsätta bo hemma och klara sig själv. Hisskravet på flerbostadshus kom först på 70-talet, och enligt den statliga utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) saknade hälften av de pensionärer som bor i flerbostadshus hiss 2013. Andelen seniorer utan hiss ökar dessutom ständigt, och även när det finns hiss begränsar ofta trappsteg och trösklar tillgängligheten.

Lönsamt att bo kvar i hemmet

Om tillgängligheten förbättras räknar man med att en flytt till särskilt boende kan undvikas helt i 10 procent av fallen. Och för resterande 90 procent skulle den nya situationen kunna framskjuta flytten med 1-2 år.

Ett genomsnittligt flerbostadshus har 12 lägenheter och 25 procent äldre. En hiss skulle innebära en besparing för kommunen med 1,3 miljon kronor för ett års uppskjutet särskilt boende respektive 1,6 miljoner för två år. Investeringskostnaden för en hiss är ungefär en miljon.

Dessutom minskar tillgängligheten både antalet fallskador och antalet färdtjänstbeställningar – parametrar som också utgör kostnader. Sannolikt är det även en stor trygghet i att kunna bo kvar i sitt hem med kända omgivningar och grannar.

Enligt kalkylen skulle hissinstallation i samtliga 75 000 hisslösa flerbostadshus i Sverige kunna bidra till samhällsekonomiska besparingar om 76 miljarder kronor ifall flytten till särskilt boende kan skjutas upp med ett år. En liten kommun med 5 000 invånare skulle kunna spara 27 miljoner per år, och för en större kommun med 40 000 invånare blir siffran 374 miljoner.

Stockholm skulle enligt rapporten kunna spara 20 miljarder kronor om de äldre kunde bo kvar hemma i två år till.

Utvalda leverantörer

Fält Communications AB

Stockholms Hiss- & elteknik AB

Hydroware AB

GMV Sweden AB

KONE AB

Åhmans i Åhus AB

Schindler Hiss AB

Annons

Dela